Dr Retter® EC – Европейски Експерт в Регенерацията на Кожата!

МИСИЯ, ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ

Нашата мисия – да служим на обществото чрез разработка и производство на високоефективни козметични препарати, които удовлетворяват потребностите на  хората, повишават качеството на живота и здравето на потребителите в много страни по света.

Ръководим се от ясно определени принципи и цели; стремим се да произвеждаме препарати с най-високо качество и удовлетворяващи в максимална степен изискванията на потребителите. Финансовите ни цели са насочени към обезпечаване на необходимите средства, гарантиращи както текущото функциониране на компанията, така и нейното уверено и балансирано развитие.

 

КАЧЕСТВО, ОТГОВОРНОСТ И ПОЧТЕНОСТ

Ние оценяваме своята работа в съответствие със строги критерии, базирани на международните стандарти и норми за качество.

Ние непрекъснато внедряваме иновационни производствени технологии, повишаваме  нивото на нашите знания и квалификация.

Ние се стремим нашите отношения с клиенти и партньори да бъдат прозрачни, честни и почтени. Ние поемаме своята отговорност към обществото, произвеждаме нашите продукти в съответствие с етичните стандарти и законовите разпоредби и се стремим да работим Lege artis.

 

ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЧОВЕКА И ОКОЛНАТА СРЕДА

Ние ценим високо благоприятните човешки отношения и се стараем да ги установим както вътре в компанията, така и извън нея – ние непрекъснато се стремим да развиваме доверие в отношенията с нашите партньори, да разберем техните нужди и  работейки заедно, да жънем нови успехи.

Ние се отнасяме с толерантност и дълбоко уважение към обичаите, традициите и културата на клиентите с различни вероизповедания.

С разбиране и грижа се отнасяме към заобикалящата ни среда и постоянно въвеждаме иновационни про-екологични системи за производство.